حصول اطمینان از پایایی شبکه (کفایت و امنیت) - ابلاغ سیاست‌ها و نظارت بر حسن اجرای مقررات پایایی

حصول اطمینان از کفایت ظرفیت شبکه برق و بهینه‌سازی شبکه - ابلاغ مقررات و نظارت بر حسن اجرای مقررات ناظر بر بخش انتقال

پایش و نظارت بر بخش تولید برق - استقرار نظام مدیریت پروانه‌های بخش تولید برق

ابلاغ سیاست‌ها و نظارت در راستای بهبود فضای کسب و کار شرکت‌های توزیع - استقرار نظام مدیریت پروانه‌های بخش توزیع