اصلاحیه فرمول ضریب زیان مشترک دارای مولد مقیاس کوچک
1394/04/01
ابلاغ مصوبه 100/30/19850/94 مورخ 30/3/1394 اصلاحیه فرمول ضریب زیان مشترک دارای مولد مقیاس کوچک