الحاقيه دستورالعمل بهره‌برداري نيروگاه‌هاي تجديدپذير و مولدهاي مقياس کوچک (قابل توجه مالکين نيروگاه‌هاي تجديدپذير و مولدهاي مقياس کوچک)
1394/07/04
ابلاغ الحاقيه دستورالعمل بهره‌برداري (براي توليد برق) در خصوص مالکين نيروگاه‌هاي تجديدپذير و مولد مقياس کوچک
تصوير ابلاغيه