قوانين و مقررات

قانون سازمان برق ايران
1346/09/20