دستورالعمل‌ها

دستورالعمل‌‌ها و مصوبات مربوط به بخش توليد برق، به صورت زير هستند:

رديف دستورالعمل‌‌ها
1   دستورالعمل اجرايي پروانه بهره برداري(براي توليد برق)
2   الحاقيه‌ي دستورالعمل اجرايي پروانه بهره برداري(براي توليد برق) براي نيروگاه‌هاي متصل به سطح ولتاژ  پايين‌تر از 63 کيلوولت
3   دستورالعمل اجرايي صدور پروانه بهره برداري و نگهداري از نيروگاه
4   دستورالعمل کسر درآمد مربوط به پروانه‌ي بهره‌برداري(براي توليد برق)
5   دستورالعمل نحوه تدارک و خريد و فروش گواهي ظرفيت
6   دستورالعمل تعيين کارمزد و حق الامتياز پروانه‌هاي فعاليت در بخش برق
7   مصوبه‌ي وزير محترم نيرو در خصوص شرايط تامين برق متقاضيان بالاي پنج مگاوات