نمونه قراردادها

نمونه قراردادهاي خريد برق از نيروگاه‌هاي بزرگ، مولدهاي مقياس کوچک و تجديدپذيرها به صورت زير اند:
 
رديف نمونه قرارداد خريد برق
1   نيروگاه بزرگ (قرارداد مهر شده + ابلاغيه، موافقتنامه، شرايط عمومي، شرايط خصوصي)
2   مولد مقياس کوچک
3   حوزه‌ي بازار برق
4   نيروگاه تجديدپذير
5   توليد تجديدپذير توسط مشترکين