درباره ما

دفتر راهبری و نظارت بر امور برق  یکی از دفاتر معاونت امور برق و انرژی وزارت نیرو می‌باشد. ماموریت این دفتر در چارچوب اعمال حاکمیت عمومی بر بخش برق به صورت زیر تعریف شده است:
  1. سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی
  2. هدایت، نظارت و کنترل
  3. تدوین مقررات و لوایح
برای تحقق این ماموریت‌ها در بخش برق این دفتر از چهار گروه کاری تشکیل شده است. این گروه‌ها عبارتند از:
  1. گروه پایایی و امنیت شبکه برق کشور
  2. گروه هماهنگی و نظارت بر تولید
  3. گروه هماهنگی و نظارت بر انتقال
  4. گروه هماهنگی و نظارت بر توزیع
در ذیل ساختار سازمانی دفتر نشان داده شده است:
Chart1.jpg