تماس با ما

 
    نشانی:
تهران، تقاطع بزرگراه نیایش و کردستان، ساختمان وزارت نیرو، طبقه هفتم، بال شرقی

 


دفتر
 

81606840 - 021
81606841 - 021


دورنگار
 

81606842 - 021


گروه پایایی و امنیت شبکه برق کشور
 

81606899 - 021


گروه هماهنگی و نظارت بر تولید
 

81606838 - 021


گروه هماهنگی و نظارت بر انتقال
 

81606731 - 021


گروه هماهنگی و نظارت بر توزیع
 

81606895 - 021